آگرانديسمان(برای ثبت لحظه ای شاید!)


سیمای زنی در دوردست!خون می بارد......

سيماي زني از دل جامعه.......سيمايي خونين .....

براي صادر شدن حكمي قطعي،حكمي براي نجات اسلام در ايران اسلامي.....

 

و فرياد زني بي گناه در جامعه به اصطلاح اسلامي كه در آن با زن چه ها كه نمي كنند.....

من از بيگانگان ديگر ننالم

كه با من هرچه كرد،آن آشنا كرد.....

عصباني هستم به حد جنون ...
چرا كه اين روزها از كنار هر كسي در هر مكاني ميگذرم،تنم به لرزه در مياد؟!

ناخودآگاه بر ميگردم و پشتم سرم رونگاه ميكنم!بي دليل صداي شيون زنانه اي را ميشنوم....

من،دختري بيست ساله ام......ميترسم!

از زماني كه چشم را باز كردم ترسيدم!ااز صداي موشك و توپ ترسيدم!از هزاران دست مشت كرده در هوا ترسيدم....

از صداي ضجه هاي بي صدا ،ترسيدم...از بزرگ شدن هم ميترسم! از

از مردان و زنان سبز پوش ميترسم....حكمم چيست؟!

من ديگر از جرمها و جنايات شبانه روزي اين شهر نميترسم!من ديگر از نمايش دادن ارازل در سطح شهر هراسي ندارم! از كوچه هاي تنگ و تاريك اين شهر هم نميترسم!از قاتل و جاني هم نميترسم!

آخر ديگر كوچه اي تاريك نيست كه بترسم!ديگر آدمهاي شرور و بدكار نيستن كه بترسم!

آخه چرا بترسيم!برا چي بترسيم؟از كي به ترسيم؟همه كه خوبند!فقري نيست كه در ادامه اش،قتل و دزدي و هزار جرم و جنايت ديگه باشه!

ولي من...........

من ميترسم...از بغل دستيم هم ميترسم!ازهمه ميترسم......

ره ام تاريك و غبارآلود است.رهايم كنيد تا شايد پيدا كردم راهي را كه بيست سال پنهانش كردند!

همه چي خوب اجرا ميشود!

صحنه نمايش آماده است!فقط بگو يا علي!!!!

شايد تمام زنان سرزمين من مسلمون شدن!!!!

اينگار تمام مردان، حجابشان را تكميل كردند و هيچ نيت بي حجابي در دلشان غوغا نميكند!و دست فلك كوتاه شد و آسمام غبار آلوده شد و تنها اين زن است كه حجابش را برداشته كه خدايي نكرده چشمان پاك مردان خوش سيماي دروغين به سيماي آنها آلوده نشه......

حكم آن زن در سيمايي در دوردست،همين بود؟

آخه چقدر ما بدبختيم!

همه ميبينيم و نگاهمان را به زير مي افكنيم و تنها ،مشاهداتمان را براي بغل دستيمان زمزمه ميكنيم!

گيجم.....از هيچ چيز و هيچ اعتقاد و هيچ حرف و حديثي،نمي فهمم ماجرا و اين اتفاقات يعني چه؟!

بچه بوديم تو مدرسمون ،خانم معلم دينيمون ميگفت:اگه ميخواييد،امام زمان ظهور كنه،دعا كنيد تمام آدما خوب باشن و تمام شهر پر بشه از اين آدماو هيچ كسي به كسي توهين و ناسزا نگه!هيچ قدرتي نخواد،ضعيفي را به باد سركوبي و فغان بكشونه!

كمي بزرگتر شدم،شنيدم بعضي از عالمان ميگند:اگه تمام دنيا به بدي كشيده بشه و آدما به خاك و خون كشيده بشند و ظلم و ستم بي داد كنه و همون قدرتهاي مسلح به باتوم و توپ و تانك،به سمت ضعيفان روند.آنوقت ظهور آقا امام زمان نزديك است!

تبريك ميگم به جامعه و مردان پر قدرت ايران من!به ظهور آقا داريم نزديك ميشيم!بيرنگ و بي ريا باشيم...چشم انتظار....

ديگر وقتش است:بيايي!اي منجي عالم بشريت...بيا كه تمام زير و بم هاي اين شهر آباد شده!بيا كه تمام اجرام وجنايات پاك شده! و هيچ فرد شرور و مال مردم خور و گناهكاري ديگر در اينجا تردد نميكند!همه چي روبه راه!

فقط حجاب اين زنان بد سيرت مانده بود كه خدا را شكر اين را هم برادران مسلمان،ياري كردند و همه را به راه راست كشاندند!

و ما ديگر عاري شديم از هر جرم و بدي و سياهي و ستم. پس بيا و نجاتمان بده....كه نجات يافتگان را نجاتي نيست.. صبري نيست!!!!!! 

براي آرامش مجددم،ترجيح ميده ،نواي سرد زمستاني ةشهرام ناظري رو گوش كنم و زمزمه كنم!

سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت!

در بگشاي!

منم،من!

سنگ تيپا خورده رنجور!

حريفا،ميزبانا!ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج ميلرزد!

تيرگي نيست!

مرگي نيست!

صدايي گر شنيدي،صحبت سرما و دندان است!

و....................................................

باز هم بنشينيم و حكم قطعي را صادر كنيم؟!

باز هم ميگم:

در حين مبارزه،كساني را ديدم كه به نام آزادي(تعريفي كه خود تنها بدان آ گاهند!!) حرف مي زدند،و هر چه بيشتر از اين تنها حق انسان دفاع مي كردند،بيشتر برده ي خواست خودشان به نظر مي رسيدند.برده ي زندگي اي كه خودشان انتخاب نكرده بودند و اما تصميم گرفته بودند با آن بسازند.......چرا كه كسي به آنها القاكرده بود اين به نفع شان است.در حقيقت،ميترسيدند از هر تغييري كه ممكن بود دنياي مانوس شان را بلرزاند.

با خواندن مطلب آخر مسيح و با ديدن اون عكس تكاندهنده شاهكار و تلخ،از آن زن خونين چهره، به اين نتيجه رسيدم كه منم بنويسم!!و به خودم اجازه بدم و جسارت كنم در اين بازي دنياي مجازي شركت كنم!هر چند قلمي،نا پخته و غير حرفه اي دارم/با اين حال در آرشيوم عكسي كه بي ارتباط با مسايل زنان نيست را چاشني مطالب پيش و پا افتاده ام ميكنم،چون زبان تصوير برام گويا تره!جا داره تبريك اساسي بگم به اون عكاسي كه نامش را هم نميدانم به خاطر ثبت اين لحظه تلخ!واقعا خوب چيزي را شكار كردي...هر كه هستي،آفرين...

پيشنهاد اساسي ميكنم كه مطلب بقيه دوستان را نسبت به اين اتفاق بخوانيد:

سرداراحمدي مقدم! خیالت راحت، این عکس در روزنامه چاپ نمی شود!مسيح علي نژاد

طرح نامني اجتماعي ؛ سهام بورقاني

انسان گرگ انسان است؛ مريم شباني

ما كجا زندگي؛ فهيمه خضر حيدري

حاكميت وحشت ؛ محمد جواد روح

از ايران خسته شدم ؛ ميترا خلعتبري

فراخوان عمومی برای محکوم کردن توحش ؛ محمد يزدان پناه

ما محصول استبداديم؛ حميد مافي

ظالم يا مظلوم ، كدام مقصرند؟ روزبه مير ابراهيمي

از توحش بيزارم ؛ جمهور

هنوز ايران ، هنوز توحش ؛ مسعود رفيعي

هفت تير بوي خون مي داد ؛ سعيد پور حيدر

شخصيت انسانها ؛ امير عليزاده

پاي لب گور انسانيت ؛امير همايون پاكبين

از بدحجابي تا صورت خونين، يك تار مو فاصله هست؛ مژگان جمشيدي

شرم باد بر من و تو ؛ سيامك قاسمي

خون بازي ؛ میرا

اسلام طالباني ؛ حنيف مزروعي

نقاب انسانيت بر چه پيكري ؛ سميك

وحشي، وحشي تر، وحشي ترين ؛ درون و برون

يك وبلاگ انگليسي ؛ كمانگير

امنيت خونين ؛ مرجان نمازي

جمهوري وحشت ؛فرهمند علي پور

فاجعه هفت تير ؛ سرزمين من

دستاورد مهرورزي ؛ داود روشني

مردم از مرد بد نامردم ؛ احسان مهرابي

ذبح انسانیت ؛ فزيد مدرسي

رافت اسلامي را عشق است ؛ شهر من

مهرورزی مدل جدید ؛ نيك آهنگ كوثر

از دیو دد مللولم ُ انسانم آرزوست ؛ قم امروز

شما موفق شده ايد ، من ترسيده ام ؛ رضا سيدي

از ماست كه بر ماست ؛ روشنك

ساده نيست ؛ پرستو دو كوهكي

انسانيت قرباني امنيت ؛ اميد ايران مهر

ما ايراني ها تا خون نبينيم ؛ آزادي براي مردم

از اندوه بمیرید ؛ حمزه غالبي

جناب سروان فقط انسان باش ؛ سرزمين رويايي


مریم مجد

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم مجد


نویسندگان
مریم مجد


آرشیو من
دی ٩۳
بهمن ٩٢
دی ٩٢
دی ٩۱
تیر ٩۱
اردیبهشت ٩۱
آذر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
بهمن ۸۸
آذر ۸۸
مهر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
اردیبهشت ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥


لینک دوستان
Adventure NationalGeographic
A Safe world For Women
AFP
Ami Vitale
Regina Monfort
AP Associated Press
Bayeux-Calvados Award
BBC PERSIAN
Briony Campbell
British Journal Of Photography
Chris Hondros
David Burnett
FotoVision
Francesca Piccinini
From the photo editors of TIME
http://chistayasrebi.persianblog.ir/
http://mediastorm.com
http://www.photodonuts.com/
Ian Parry
Independent
James Nachtwey
John Harrington
Kamangir
Kevin Dietsch
LaTimes
Lens Blog of New York Times
Life Magazine
LIFE photo archive
Magnum Photos
Maria Sharapova
Mary Ellen Mark
Media Storm
National Geographic
Noor Images Photo Agency
noorderlicht
Panos Photo Agency
Photo District News
Photojournale
Reportage By GettyImages
Reuters
Starved For Attention
Stephanie Sinclair
Stephen Uhraney
Take part
The Digital Journalist
The New York Times
The Truth A Bout Drugs
Time Video
UNIFEM ...say no to Violence against Women
Universal Sports
VIIPHOTO
We're Just Sayin
World Photography Organisation
World Press Photos Archive
Yann Arthus Bertand
Young Photographe Of The Year
آرش کمانگیر
آژانس عکس سوره
آسيه امينی
اعتماد ملی
اکرم احمدی
امیر ادهم
ایراان در جهان
با چشمها....
بلوتک
بهاره رهنما
بهروز مهری
بهمن قبادی
تحريريه مجله زنان
ترانه علیدوستی
تهمينه ميلانی
جهانگير رزمی
جواد مقیمی
جواد منتظری
حسن سربخشيان
حسین کیاکجوری
حمید صادقی
خانه هنرمندان ايران
روزبه ميرابراهيمي
رویا کریمی مجد
ریحانه حقیقی
زن نوشت(پرستو دوکوهکی)
زنان ايران
سبكباران(مهران قاسمي و سارا معصومي)
سيبيل طلا
سينماي ما
شيرزنان
شيوا آباء
شیزوکالت
عکاسی
عمید راشدی
فاطمه معتمد آريا
فلسفه در اتاق خواب
فهیمه خضرحیدری
کاوه گلستان
گالری سايت عکاسی
لوگوس
مجله زنان
مجله لایف و فتوژورنالیسم
محبوبه ابوفاضلی
محکوم به حبس.وقتی آزاد نیستی ...
مدرسه فمينيستي
مريم ميرزا
مسعود بهنود
مسيح علی نژاد
مهدی محسنی
مهري جمشيدي
مهین گرجی (تنهایی عادت من است)
ميدان زنان
نسرين افضلی
نسيم خليلی
نيوشا توکليان
نیلوفر رستمی
نیوزویک
هفته نامه ۴۰چراغ
هوای تازه
وبلاگ هفته نامه چلچراغ
يوسف عليخانی
يونس شكرخواه
یاشا وکیلی
مينا اكبری
به همین سادگی
سیب گاز زده
اتاقی از آن خود
لوا زند
خیابان امن
ناصر صفاریان
میس کارتون
زن نگار
وب تخصصی فوتسال بانوان ایران
سوسن پرور
Pictures Of the Year International
Espen Rasmussen
LeadFoto
Photography & Imaging
Womens Soccer United
Nichols Hegel Maccleland
Guardian In Tehran
Mitsu Maeda Photography
Women in Photography
Photography Workshop Yart
Richard Young
Ted in Tehran
Susan Young
Afghan Photography Network
VII Magazine
Emaho Magazine
Carlo Costas
Eric Bouvet
Peter Turnley
E Photo Book List
http://www.unmultimedia.org/photo/
Le Journal Dela Photographie
Emaho Magazine
Shooting Robert King
BBSV Foto
Annenberg Space For Photography
Zeit Newspaper
Leo Novel
Sport Journalist VDS
Jan Grarup
FotoDC
Camera Pixo
Visura Magazine
Foto Visura
NPR
CNN Photos
Photographic Museum
Frame Work La Times
NPPA
Inquire Magazine
Blogs AFP
Ed Kashi
WWD
رادیو جمعیت
Steve MCcurry
PDN: Photo District News
Too Young to Wed
PDN Photo Of The Day
Photography At The Summit
UNHCR
Newdev Viiphoti
Viiphoto Tumblr
VII Website Launch
CNN Photos Blogs
The Life Time
NPR Picture Show
The Guardian Masterclass
Degree South
The Daily Beast Photo Gallery
Thomson Reuters Foundation training
Multimedia Week
ERIC KIM
ERIC KIM STREET PHOTOGRAPHY BLOG
Amnesty
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
لینک های روزانه
فناوری اطلاعات
پردیس من


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0