از اين سكوت مرگبار ما را چه حاصل!!

امروز هم مثل هميشه كه در به در، دنبال كلاس اساتيدمان در ساختمان اسكو دانشكده هنر و معماري بودم و بالا خره پيدايش كردم متوجه جيز جالبي شدم!آخه دانشگاه ما يه ذره خاصه....هميشه آدم و ميخواد دنبال همه چي بدوونه جزء ماهيت واقعيه يك دانشگاه!تازه الان خوبشه!!!به كلاس استاد رسيدم،جز چند دانشجوي خسته چيزي نديدم.گذشت نشستم كنار ميز استاد!برگه هايي سفيد با فونتي ريز توجه ام را به خود جلب كرد!يكي از بچه ها بهم اشاره كرد و گفت:راست كارته ها!!!!چيزي نگفتم.آرام برگه هاي تلنبار شده رو يه نگاه كردم و بعد يكيشونو با دقت خوندم!خيلي وقت بود از اين حركات دانشجويي اونم تو دانشگاه صلح و صفا و خوشحالي و بي دغدغه هنر و معماري نديده بودم!تا آخر خوندم،دوستي از ورودي هاي 83 نگاهي بهم كرد و گفت:تعجب نكن!هر كي بوده كارش خيلي درسته!چون تو تمام كلاسها گذاشته.فكر كردم شوخي ميكنه!ولي نه درست بود!يكي انگار تاب و تحملش به مرز بدي رسيده بود!البته منم بهش حق ميدم!بماند كه چه برخوردهايي تو مطبوعات با خبرنگاران نميشه!حالا تو هم اگه عكاس خبرنگار باشيو و دانشجو كه ديگه بدتر!راي تو بدجوري ميزنند!

رفتم سر كلاس،بعد از اتمام كلاس كنجكاوي عجيبي اومد سراغم كه بدونم تكليف اون كاغذهاي دوست خبرنگار چه شد؟!تمام كلاسها رو گشتم!عجيب بود هيچ اثري از اون ها نبود!يكي از بچه ها رو تو يكي از اين كلاسها ديدم!ازش پي اون برگه ها رو گرفتم!جواب جالبي شنيدم،گفت:يكي از برادران خدمات لطف و مرحمت نمودند و تمام اون برگه ها رو برداشتند و بردند!!!!خدايشش اين ديگه شاهكار!شايد ترس از آگاه شدن دانشجويي تازه وارد به اين دانشگاه،مسئولين دانشگاه را به اين فكر فرو برد كه اثري از اون برگه ها نباشد و همه چي در صلح و صفا،شاديو خوشحالي،و روزمره گي كماكان در اين دانشگاه ادامه داشته باشد!تا باشد سايه اين صفا و صميميت در دانشكده هنري و آرتيستيه هنر و معماري مستدام باشد!آمين...

دوست خبرنگار 120 با اجازه ات جسارت ميكنم و مطلبي كه نوشتي رو تايپ كردم و در وبلاگ قرار ميدهم!

سلام

انگار همين ديروز بود هر مجله و سايت تخصصي عكاسي به حاشيه هاي دو سالانه عكس نيم نگاهي مي انداخت،مقاله اي چاپ ميكرد،ايده و نظريه اي مطرح ميكرد،عده اي را سركوب و يا دستش را براي حمايت گروهي ديگر دراز ميكرد.

همين ديروز بود كه اساتيد عكاسي درباغ صبا گرد آمدند.يكي با متانت و وقار هميشگي اش محكم و آرام گام بر ميداشت و ديگري كه بسيار جوان بود با پوشه حضور و غياب دانشگاه آزاد خود را باد ميزدو در دست داشتن اين پوشه نارنجي را مايه افتخار ميدانست.

صداي عده اي خواستار خروج عكاسي خبري از دوسالانه بود چرا كه معتقد بودند عكسهاي خبري،دو سالانه را تهديد ميكند،عكس خبري جايگاهي در ميان گرايشهاي هنري و خلاق نداردو بايد از جريان دو سالانه خارج شود.و با خنده اي تمسخر آميز به عكاس خبري ميگفتند:شما كه بهتر از هر عكاس ديگري مي دانيد در تمام دنيا عكس خبري از بقيه گرايشهاي عكاسي جداست و مستقلا داراي مسابقات و نمايشگاه است.همه ما شنيديم و سكوت كرديم.عكاس خبري هيچ دفاعي از خود نكرد و سكوت كرد.سكوتي كه به ظاهر خبر از آتش بس ماجرا ميداد ولي عواقبش را امروز ميبينيم.

ايده خارج شدن عكس خبري از دو سالانه كه طرفداران بسياري پيدا كرد و زمينه سازي بحث اساتيد جوان طرفدار اين ايده با دانشجويان  در كلاسهاي درس شد و از آنجا كه دانشجوي ما داراي تفكر نيست و هر آنچه را استاد بگويد بدون هيچ چرا و يا حتي فكري نظر استاد را مي پذيرد،دانشجو نيز پيرو استاد جوان و بي تجربه و به ظاهر روشنفكر خود شد و عده اي كمي كه مخالف بودند با زهم سكوت كردند.

حال اين عده ي كم كه به زحمت صداي آنها را در باغ صبا ميشنيديم تبديل به گروهي شدند كه طرفداران به ظاهر روشنفكر ولي تو خالي دارند.وقتي در يكي از بحث هاي آنها شركت ميكنيم با يك سري كلمات جديد و عجيب و جملات داراي ابهام و ايهام رو به رو ميشويم.جواب تمام سئوالات نيز تنها به يك پاسخ ختم ميشود:ديگر مرزي ميان هنر ها نيست،هيچ گروه و دسته بندي براي عكس ها وجود ندارد،سد ها شكسته شده است!

و باز هم در برابر اين جريان سكوت اختيار كرديم........

اين جريان در همين مقطع متوقف نشدبلكه به رشد خود ادامه داد.در زمستان ۸۵ در بحث و گفتگويي دوستانه ايده اي نو مطرح گرديد:توقف تدريس عكاسي خبري در دانشگاه هنر و دليل طرح ايده:هنگامي كه در دانشكده خبر،دانشگاه علامه و دانشگاه علوم اجتماعيي ما شاهد تدريس اين رشته هستيم چرا بايد گرايشي به نام عكاسي خبري و عكاسي براي مطبوعات در دانشگاه هاي هنر تدريس شود و باز هم سكوت از سوي عكاسان خبرنگار حاضر در جمع....

سوال من اين است:آيا دانشجويي كه تمايل به رشته عكاسي خبري دارد صرفا عكاسي خبري را در دانشگاه هاي هنر مي آموزد؟مگر نه اين است كه از پايه شروع مي كند و رشد ميكند نور و رنگ و تركيب بنديو....مي آموزد،بسياري از فنون بصري آشنا ميشود،گرايشهاي مختلف را امتحان ميكند و....

همه ما مي دانيم بسياري از عكاسان خبرنگار فعال در جامعه تحصيلات خود را در دانشگاه هاي هنر به اتمام رسانده اند.مگر نمي گوييم عكاسي هنر است!پس چرا در برابر اين جريان سكوت ميكنيم؟چرا باز هم ميخواهيم در برابر مقاله هايي كه عكاسان خبري را مورد اتهام قرار ميدهند سكوت كنيم......

سكوت سكوت سكوت از سوي عكاسان،دانشجويان،اساتيد و حتي انجمن!!!

ولي جسارت اين گروه بسيار ستودني است چرا كه در صورتي كه ايده اي با موافقت جمع،همان جمع روشنفكر رو به رو ميشود سريعا به مرحله اجرا در مي آيد.در ترم دوم سال ۸۵ بسياري از اساتيد با تجربه و بر جسته ما نارضايتي خود را اعلام كردند و در خواست رسيدگي را داشتند ولي صداي آنها در ميان اين موج كه بسيار خروشان به راه خود ادامه ميداد خاموش شد و آنها چاره اي جز سكوت و تحمل را نداشتند!

پايان يافتن ترم دوم سال تحصيلي مصادف بود با استعفاي بسياري از اساتيد.اساتيدي كه براي رساندن رشته عكاسي به اين مرحله و اين جايگاه تلاش بسيار كرده بودند.اين موج از اين پيشامد بسيار خرسند بود ولي هنوز راضي نبود!يك قدم ديگر به اهداف خود نزديكتر شده بود و آماده برداشتن قدم بعدي بود.با پايان يافتن تعطيلات تابستان ۸۶ دانشجويان براي انتخاب واحد راهي دانشگاه آزاد شدند و با كمال تعجب و ناباوري با ليست انتخاب واحدي مواجه شدند كه جاي بسياري از اساتيد در آن خالي بود و چند استاد برجسته در زمينه عكسهاي خبري و مطبوعات در گرايشهايي مغاير با تخصص خود قرار گرفته بودند و باز هم سكوت كرديم....

عكاسي خبري و عكاسي براي مطبوعات در دانشگاه آزاد تيديل به يك نام شده است و اساتيد برجسته اين رشته اكنون به اجبار مدير گروه در اين ترم پرتره تدريس خواهند كرد......

با اشتياق فراوان مايل به شنيدن نظر شما هستم

                                                                                             Email:khabarnegar_120@yahoo.co

ضمن سپاسگذاري از دوست خوب و دلسوزم كه نميشناسمش و تنها شناسه ام از او همين آدرس ايميلش است ميخواهم از تمام وجودم از او تشكر كنم!حرفهايي را به رشته تحرير در آورد كه گه گداري در خلوتم با خويش كنجار ميرفتم،تا بفهمم من راه را اشتباه رفتم و يا ديگران به اشتباه مي انديشند!!! و پوشيه اي ساده انگارانه را به چهره مي زنند كه مبادا در چشمانشان عمق تفكرات به اصطلاح روشنفكرانه و ايدئولوژيكي آنها را مشاهده كنيم!!! و شايدبخواهند همان پوسخند زير زبانيشان را به ما بفهمانند! اي كه چه بسا راه را اشتباه رفتي مرشد......

دوستان خوبم،ضمن درخواست از شما در شركت در اين نظرسنجي كه به ايميل نگارنده ميفرستيد،خيلي خوشحال ميشوم براي من نيز كامنت بگذاريد تا در فرصتي مناسب آنها را در حيطه يك تحقيق جالب از وضعيت آكادميك در دانشگاه هاي هنر ايران در آوردم!

مرتبط:

واقعا از ماست كه بر ماست؟

آقاي خاتمي شما آخر چرا؟

/ 17 نظر / 123 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هادی جعفرزاده

سلام دوست عزیز واقعا از این جریان نابودگرا در کشور که نه تنها با عکاسی خبری بلکه کلا با تهیه خبر و خبر رسانی مخالفه متاسفم! شاید این افراد به این دلیل میخوان عکاسی خبری رو از هنر جدا کنن تا خلاقیت از خبرو عکس خبری دور بشه و خبرنگار های دست پرورده آنها در چاچوب همون چیزهایی که بهشون یاد دادن فعالیت کنن نه بیشتر! از طرف یک خبر نگار که عکس میگیره! ******************************* ضمنا عکس های پست قبلتون به خصوص عکس اول خيلی قشنگه

هادی جعفرزاده

سلام دوست عزیز واقعا از این جریان نابودگرا در کشور که نه تنها با عکاسی خبری بلکه کلا با تهیه خبر و خبر رسانی مخالفه متاسفم! شاید این افراد به این دلیل میخوان عکاسی خبری رو از هنر جدا کنن تا خلاقیت از خبرو عکس خبری دور بشه و خبرنگار های دست پرورده آنها در چاچوب همون چیزهایی که بهشون یاد دادن فعالیت کنن نه بیشتر! از طرف یک خبر نگار که عکس میگیره!

هادی جعفرزاده

سلام دوست عزیز واقعا از این جریان نابودگرا در کشور که نه تنها با عکاسی خبری بلکه کلا با تهیه خبر و خبر رسانی مخالفه متاسفم! شاید این افراد به این دلیل میخوان عکاسی خبری رو از هنر جدا کنن تا خلاقیت از خبرو عکس خبری دور بشه و خبرنگار های دست پرورده آنها در چاچوب همون چیزهایی که بهشون یاد دادن فعالیت کنن نه بیشتر! از طرف یک خبر نگار که عکس میگیره! ******************************* ضمنا عکس های پست قبلتون به خصوص عکس اول خيلی قشنگه

کيميا

من واقعا عکساتون رو دوست دارم

امير

از اين سکوت دل آزار خسته ام چقدر بايد منتظر بود ؟ نه من ميدانم نه شما عکسهات واقعاْ عالی هستند و نوشته هات مطمئناْ

مزدک موسوی

سلام خانم مجد خدا دلش به تو قرص است خوب من! ور نه به هيچ وجه نمی آفريد آدم را با شعری به روزم و منتظرم تا نظرات خوب شما را بدانم بر فراز بمانيد

آيدين

در دلم عشق کسی خانه ندارد... کس جای درین منزل ویرانه ندارد ... دل را به کف هر که دهم باز پس آرد.. . کس تاب نگهداری دیوانه ندارد ...

اسفندياری

سلام ما با دو تا عکس جديد بروزيم خوشحال ميشيم نظرتونو بدونيم